Được thiết theo giao diện có sẵn, có thể  thay đổi một số chi tiết trong giao diện

1.500.000